Postępowanie windykacyjne i przeciw egzekucyjne

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WINDYKACJA - USŁUGI KOMPLEKSOWE

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest dążenie do odzyskania należności, rzeczy znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej.

Możemy znaleźć się w sytuacji gdy ktoś nie wywiązuje się z zobowiązania ustnego, pisemnego bądź naraził nas na szkodę i wówczas stajemy się Wierzycielami czyli osobami, którym, przysługuje roszczenie windykacyjne. Jeżeli nie nastąpi dobrowolne zaspokojenie nas na drodze polubownej, pozostaje dochodzenie na drodze postępowania sądowego. Możemy znaleźć się w sytuacji odwrotnej t.j. gdy ktoś zgłasza przeciwko nam roszczenie, bądź posiada już przeciwko nam tytuł egzekucyjny i zamierza , lub już uruchomił procedurę egzekucyjną, wówczas stajemy się dłużnikami. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie skutecznego przeciwdziałania, zastosowanie i wdrożenie właściwych środków przeciw egzekucyjnych i powstrzymanie windykacji i egzekucji.

Termin roszczenie w prawie cywilnym jest prawem wierzyciela do dochodzenia określonego świadczenia lub zaniechania działania od wskazanego podmiotu. Mówiąc jasno, jeżeli ponieśliście Państwo szkodę to teraz macie pełne prawo do żądania od podmiotu odpowiedzialnego za powstała szkodę jej pełnej naprawy, zwrotu oraz dodatkowo naliczenia i zapłaty należnych Wam odsetek.

Postępowanie windykacyjne i przeciw egzekucyjne
Postępowanie windykacyjne i przeciw egzekucyjne

NAJCZĘSTRZE POJĘCIA CZYNNOŚCI WINDYKACYJNYCH

WINDYKJACA NALEŻNOŚCI - MIĘKKA I TWARDA

Etap polubowny, windykacja miękka ma na celu przekonanie dłużnika bezpośrednią rozmową osobistą, telefoniczną, listowną, mediacją stron do zwrotu długu. Natomiast przy windykacji twardej stosujemy ostrzejsze sankcje jak: skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego i karnego, wpisy do rejestrów gospodarczych, wywiady detektywistyczne i gospodarcze, agresywne wizyty indykatorów u dłużnika.

SĄDOWA WINDYKACJA NAKLEŻNOŚCI

Windykacja sądowa, następuję w sytuacji braku współpracy ze strony dłużnika. Sprowadza się do postępowania sądowego, uzyskania prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty, z klauzula wykonalności i skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

EGZEKUCJA - WINDYKACJA NALEŻNOSCI

Windykacja komornicza obejmuje przekazanie komornikowi dokumentacji wraz z prawomocnym wyrokiem w celu uruchomienia procedury egzekucji, odzyskania konkretnego majątku łącznie z licytacją nieruchomości i mienia ruchomego.

Kancelarii ma doświadczenie w sprawach dochodzenia zaległych zobowiązań zarówno po stronie wierzyciela i dłużnika. Wypracowane procedury działania oraz współpracuje ze skutecznymi komornikami.

Zapraszamy.