Legalizacja pobytu i pracy w Polsce

Kancelaria pomaga w uzyskaniu legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Nasi adwokaci wspierają klientów w procesie składania wniosków w celu otrzymania Wizy Schengen typu C oraz Wizy Krajowej typu D. Obie wizy dają prawo do zatrudnienia – legalnej pracy w Polsce. Warunkiem rozpoczęcia pracy jest na początku złożenie wniosku wizowego w konsulacie polskim w kraju obcokrajowca lub w kraju pobytu czasowego.

Dokumenty i płatności przy składaniu wniosku

Do złożenia wniosku potrzebne są: paszport, zdjęcie, wniosek, ubezpieczenie zdrowotne wizy Schengen, dokumenty potwierdzające niezależność finansową, zezwolenie na pracę w zależności od charakteru pracy. Koszt wizy to kwota 60 – 80 Euro w zależności od kraju. Czas oczekiwania około 2-3 tygodnie od daty złożenia.

W jaki sposób pomagamy w uzyskaniu legalizacji pobytu i pracy w Polsce?

Uzyskanie wizy Schengen typu C lub Wizy Krajowej typu D wymaga wydania przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu obcokrajowca. Jako kancelaria prawna sporządzająca umowy handlowe, cywilne i dokumenty wewnątrz firmowe, dopełnimy wszelkich formalności wymaganych do uzyskania legalizacji pobytu, a także pracy w Polsce przez zatrudnionego obcokrajowca.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców
Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Wniosek i rejestracja ubezpieczenia zdrowotnego

Przy składani wniosku szczególnie należy zwrócić uwagę na zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu obcokrajowca, to znaczy:

 • dokument powinien być na papierze firmowym z danymi pracodawcy wraz z danymi kontaktowymi i sygnaturą pisma,
 • wskazanie, od kiedy do kiedy pracownik będzie zatrudniony, i jaki charakter pracy będzie wykonywał,
 • zaświadczenie musi wskazywać miejsce zarezerwowanej pracy na czas pobytu zagranicą oraz, że pracownikowi będzie przysługiwał legalny urlop
 • wskazanie średniego miesięcznego dochodu,
 • zaświadczenie będzie poświadczone przez szefa jednostki i pieczęć
  organizacji.

Obowiązkowa rejestracja ubezpieczenia zdrowotnego wizy Schengen i wizy krajowej;

 • konieczne jest aby polisa ubezpieczenia medycznego była ważna przez cały czas, gdy obcokrajowiec znajduje się w strefie Schengen,
 • ubezpieczenie musi być ważne we wszystkich krajach strefy Schengen,
 • polisa wydana musi być bez franczyzy,
 • limit ubezpieczenia od 30.000 tysięcy euro,
 • ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie możliwe koszty, w tym koszty transportu,
 • ubezpieczenie można wykupić w firmie, która jest umieszczona na liście konsulatu.

Wizy uprawnią do poruszania się po terenie wszystkich krajów należących do Strefy Schengen z tym, że pierwszym krajem wjazdu musi być kraj wydania wizy.

JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY WIZAMI?

Wiza Schengen typu C uprawnia do przebywania w kraju docelowym maksymalnie przez 90 dni w okresie 180 dni. Czas jest liczony od daty pierwszego wjazdu do kraju, który wydał wizę. Wiza krajowa typu D to z kolei wiza długoterminowa. Jest wydawana dla osób, które chcą przebywać na terenie Polski dłużej niż 90 dni. Może być wydana maksymalnie na rok. Wiza krajowa umożliwia przebywanie na terenie Polski oraz przemieszczanie się po krajach należących do strefy Schengen. Oznacza to, że jej posiadacz nie musi się już starać o dodatkowe dokumenty, jeśli chce podróżować po innych państwach strefy Schengen. Pobyty w innych krajach niż docelowy nie powinny przekraczać 90 dni w okresie 180 dni. Jeśli więc obcokrajowiec chce zostać w Polsce dłużej niż 90 dni, będzie mu potrzebna długoterminowa wiza Schengen do Polski?

JAK POWINNA PRZEBIEGAĆ ROZMOWA W KONSULACIE W CELU UZYSKANIA WIZY?

 • Konsulat ma prawo decydować o wydaniu wizy, dlatego spotkanie powinno przebiegać w spokojnie i w miłej atmosferze
 • na wszystkie pytania należy odpowiadać szczerze, informacje podlegają weryfikacji i ich niezgodność może być podstawą do odmowy wydania wizy
 • spokojna postawa i udzielanie pewnych i jasnych odpowiedzi są standardem obowiązującym na rozmowie w konsulacie
 • negatywne emocje związane z odmową wydania wizy są niedopuszczalne
Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców
Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Pierwsze zatrudnienie obcokrajowca zostało wcześniej opisane. W przypadku zmiany pracodawcy w trakcie pobytu w Polsce i legalizacji nowego miejsca pracy, pracodawca powinien wystawić cudzoziemcowi nowe oświadczenie o zamiarze powierzenia mu pracy w swojej firmie – oraz zarejestrować to oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy.  W przypadku zmiany pracy oświadczenie poprzedniego pracodawcy nie jest wystarczające aby podjąć nową pracę.

Zmiana pracodawcy nie wymaga natomiast uzyskiwania przez cudzoziemca nowej wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli termin ważności posiadanych przez niego dokumentów jeszcze nie upłynął i nowa praca mieści się w terminie przewidzianym w wizie.

Pracodawca nie może powierzyć pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wydanego i zarejestrowanego przez inny podmiot. Jeśli o pracę stara się cudzoziemiec posiadający takie oświadczenie, pracodawca może przyjąć go do pracy, jeśli nie upłynął jeszcze dozwolony okres pracy tego cudzoziemca na podstawie oświadczenia (6 miesięcy w ciągu kolejnych 12, bez względu na liczbę pracodawców powierzających mu pracę w tym okresie). W celu legalnego zatrudnienia, aktualny pracodawca powinien wystawić cudzoziemcowi nowe oświadczenie o zamiarze powierzenia mu pracy w swojej firmie – oraz zarejestrować to oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy.

Zmiana pracodawcy nie wymaga natomiast uzyskiwania przez cudzoziemca nowej wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli termin ważności posiadanych przez niego dokumentów jeszcze nie upłynął.

Uproszczona procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców mających oświadczenie

Dla cudzoziemca z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Armenii, który co najmniej przez ostatnie 3 miesiące pracował u danego pracodawcy na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na tym samym stanowisku w ramach procedury uproszczonej, tj. bez konieczności przeprowadzenia tzw.testu rynku pracy. W procedurze tej nie ma obowiązku uzyskiwania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy siłami lokalnego rynku pracy. Warunkiem skorzystania z tego przywileju jest przedstawienie przez pracodawcę w urzędzie wojewódzkim:

 • zarejestrowanego oświadczenia;
 • pisemnej umowy z cudzoziemcem;
 • kopii dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
  jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy.

Podstawy pobytowe cudzoziemca podejmującego pracę na terytorium Polski

Na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, w polskim konsulacie właściwym dla kraju stałego zamieszkania cudzoziemiec powinien uzyskać wizę w celu wykonywania pracy, która umożliwi mu legalny wjazd i pobyt na terytorium Polski oraz legalną pracę

Powrót