postępowanie przeciwegzekucyjne

Na czym polega i kiedy jest wdrażane postępowanie przeciwegzekucyjne?

Postępowanie przeciwegzekucyjne to proces prawny, który może pomóc dłużnikom w ochronie przed egzekucją komorniczą. W Polsce takie postępowanie jest stosowane w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego długu, a wierzyciel wystąpił z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. W artykule omówimy, na czym polega postępowanie przeciwegzekucyjne, jakie są jego etapy oraz kiedy może być ono wdrożone.

Podstawowe informacje o postępowaniu przeciwegzekucyjnym

Postępowanie przeciwegzekucyjne ma na celu ochronę majątku dłużnika przed egzekucją komorniczą oraz umożliwienie mu spłaty zobowiązań w sposób dogodny dla obu stron. Jest to proces prawny, który może zostać wszczęty przez dłużnika lub jego pełnomocnika na podstawie odpowiedniego wniosku. Wniosek taki powinien zawierać m.in. dane dłużnika, informacje o długach, które mają być objęte postępowaniem oraz propozycję ugody z wierzycielami.

Etap przygotowania wniosku

Zanim dłużnik złoży wniosek o wszczęcie postępowania przeciwegzekucyjnego, musi przygotować odpowiednią dokumentację. W tym celu powinien zgromadzić wszelkie informacje na temat swojego majątku, dochodów oraz zobowiązań. Następnie, należy sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania przeciwegzekucyjnego. Wniosek taki może zostać złożony przez dłużnika lub jego pełnomocnika.

Rozpatrywanie wniosku przez sąd

Po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania przeciwegzekucyjnego sąd rozpatruje go pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne, sąd wyznacza termin rozprawy, na której zostanie rozpatrzony merytorycznie. W trakcie rozprawy sąd ocenia sytuację majątkową dłużnika oraz jego zdolność do spłaty zobowiązań. Na podstawie tych informacji sąd może zdecydować o wszczęciu postępowania przeciwegzekucyjnego lub o jego umorzeniu.

Ugoda z wierzycielami

Jeśli sąd zdecyduje się na wszczęcie postępowania przeciwegzekucyjnego, dłużnik ma możliwość zawarcia ugody z wierzycielami. Ugoda taka może obejmować m.in. umorzenie części długu, rozłożenie spłaty na raty lub zawieszenie egzekucji na określony czas. W praktyce ugodę można zawrzeć zarówno przed sądem, jak i poza nim, jednakże to sąd zatwierdza warunki ugody i nadzoruje jej realizację.

Warto pamiętać, że postępowanie przeciwegzekucyjne to proces długotrwały i skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą przygotować odpowiedni wniosek oraz będą reprezentować dłużnika przed sądem. W ten sposób dłużnik ma większą szansę na skuteczną ochronę swojego majątku przed egzekucją komorniczą.

Scroll to top