dokument z tytułowym postępowaniem upadłościowym

Upadłość spółki, a odpowiedzialność członków zarządu

Upadłość spółki to sytuacja, która może dotknąć każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży czy wielkości. W takim przypadku wiele osób zastanawia się, jakie konsekwencje ponoszą członkowie zarządu za taką sytuację. Czy zawsze muszą się obawiać odpowiedzialności cywilnej, karno-skarbowej czy nawet karnej? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych w kontekście upadłości.

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), członkowie zarządu spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki w przypadku niewydolności majątkowej, jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony w terminie 30 dni od powstania przesłanki do ogłoszenia upadłości lub jeśli zgłoszenie układu zostało oddalone. Oznacza to, że wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń od członków zarządu na zasadzie odpowiedzialności z art. 299 KSH. Jeśli planujesz ogłosić upadłość firmy w Warszawie, zgłoś się do naszej kancelarii, a my przeprowadzimy spółkę przez cały proces.

Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność ta dotyczy jedynie sytuacji, gdy członkowie zarządu nie dopełnili obowiązku złożenia wniosku o upadłość w ustawowym terminie. Jeśli wniosek zostanie złożony prawidłowo i na czas, członkowie zarządu nie będą odpowiadać za długi spółki.

Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu

Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu może wynikać z nieuiszczenia należnych podatków przez spółkę. Zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, członkowie zarządu mogą ponieść odpowiedzialność za działania spółki prowadzące do uszczuplenia należności publicznoprawnych.

Jednakże, aby członek zarządu mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej, musi być spełniony jeden z dwóch warunków. Po pierwsze, musi być udowodnione, że działał umyślnie, tj. świadomie i celowo doprowadził do uszczuplenia należności publicznoprawnych. Po drugie, musi być wykazane, że działał z rażącym niedbalstwem, czyli zaniedbał podstawowe obowiązki wynikające z pełnionej funkcji.

Odpowiedzialność karna członków zarządu

Odpowiedzialność karna członków zarządu może wynikać z przestępstw przeciwko prawom wierzycieli, takich jak np. prowadzenie działalności gospodarczej na szkodę wierzycieli, ukrywanie majątku przed wierzycielami czy wyłudzenie kredytu. W takim przypadku, członkowie zarządu mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów Kodeksu karnego.

Warto jednak zaznaczyć, że odpowiedzialność karna dotyczy jedynie czynów umyślnych, co oznacza, że członek zarządu musi być świadomy swoich działań i ich skutków. Ponadto odpowiedzialność ta nie obejmuje sytuacji, gdy upadłość spółki wynikała z okoliczności niezależnych od członków zarządu, takich jak np. zmiany rynkowe czy klęski żywiołowe. Masz pytania dotyczące upadłości firmy? Skontaktuj się z naszą kancelarią w Warszawie.

Scroll to top