Prawo konkurencji – wsparcie przedsiębiorców w Warszawie

Prawo konkurencji
Prawo konkurencji

Kancelaria GMW LAW w Warszawie doradza i reprezentuje przedsiębiorców we wszystkich aspektach prawa konkurencji. W ramach działań reprezentujemy klientów w postępowaniach przed UOKiK i Sądami. Wspieramy wiedzą i doświadczeniem firmy, wobec których organy antymonopolowe wystosowały zarzuty o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów czy naruszenie zakazu zawierania porozumień, które ograniczają konkurencję. Dążymy do umorzenia postępowania już na etapie administracyjnym lub uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia.

Zakres obowiązków kancelarii w ramach wsparcia z zakresu prawa konkurencji

Nasze usługi obejmują:

  • analizę i przygotowywanie opinii prawnych umów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji,
  • doradztwo w zakresie prawa konkurencji w celu uniknięcia praktyk ograniczających konkurencję takich jak zmowy cenowe, czy mające na celu podział rynku,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • reprezentowanie w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Okręgowym w Warszawie, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Sądem Najwyższym.

W ramach usług przeprowadzamy też analizę i kontrolę koncentracji przedsiębiorców w zakresie zasadności zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK. Przygotowujemy dokument zgłoszeń zamiaru koncentracji i reprezentujemy przedsiębiorców we wszystkich postępowaniach, jakie są z tym związane.

Kontrola koncentracji przedsiębiorców

Specjalizujemy się w wielu obszarach prawa, w tym również w kontroli koncentracji przedsiębiorców – procesie, w którym organy antymonopolowe monitorują fuzje, przejęcia i inne transakcje mogące mieć wpływ na konkurencję na rynku.

Proces kontroli koncentracji przedsiębiorców obejmuje następujące kroki:

  1. Zgłoszenie transakcji – przedsiębiorcy, którzy planują fuzję, przejęcie lub inną transakcję o charakterze koncentracji, są zobowiązani złożyć odpowiednie zgłoszenie do właściwego organu antymonopolowego. Możemy pomóc przedsiębiorstwom w przygotowaniu kompletnego i zgodnego z wymogami zgłoszenia.
  2. Analiza prawna – przeprowadzamy szczegółową analizę prawno-ekonomiczną zaplanowanej transakcji. W tym procesie ocenia się, czy transakcja może ograniczyć konkurencję na rynku, a także czy spełnia ona kryteria dopuszczalności z punktu widzenia prawa antymonopolowego.
  3. Komunikacja z organem antymonopolowym – koordynujemy komunikację między klientem a organem antymonopolowym, zapewniając kompleksowe wsparcie i odpowiednie dokumenty na każdym etapie procesu.
  4. Obrona interesów klienta – w przypadku pytań, obiekcji lub zastrzeżeń ze strony organu antymonopolowego, reprezentujemy interesy klienta i odpowiadamy na wszelkie zapytania w sposób kompetentny i zgodny z przepisami prawa.
  5. Negocjacje i uzyskanie zgody – pomagamy w negocjacjach z organem antymonopolowym, dążąc do uzyskania zgody na transakcję, a w razie potrzeby, reprezentujemy klienta w postępowaniu przed organem antymonopolowym.

Kontrola koncentracji przedsiębiorców jest kluczowym elementem działalności antymonopolowej, mającym na celu zapewnienie uczciwej konkurencji i ochronę interesów rynku oraz konsumentów. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy przedsiębiorców w kompleksowym procesie kontroli koncentracji, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa antymonopolowego i osiągnięcie celów biznesowych.