due diligence

Jak przygotować przedsiębiorstwa na fuzję?

Wiele czynników rynkowych i wewnątrz firmowych skłania przedsiębiorców do rozważenia możliwości fuzji. Połączenie spółek może nieść wiele benefitów pod warunkiem, że sytuacja finansowa, prawna i gospodarcza firm będzie dobrze znana, a ich profil zgodny z planem rozwoju spółki. W jaki sposób ocenić potencjalne zagrożenia i korzyści z dokonania fuzji przedsiębiorstwa? Jak fuzja może wpłynąć na przedsiębiorstwo?

Co przedsiębiorstwu daje fuzja?

Dokonanie fuzji może zwiększyć zasięg rynkowy przedsiębiorstwa, co podniesie jego pozycję i wpływowość w branży. Połączenie firm może dać obopólne korzyści w postaci dostępu do sprzętów i technologii, którymi wcześniej dysponowało tylko jedno z nich. Fuzja przedsiębiorstwa może zwiększyć produkcję i tym samym mieć pozytywny wpływ na zwiększenie zysków i zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa.

Mimo licznych korzyści niewłaściwie przeprowadzona fuzja może nieść również zagrożenia, w tym przeszacowanie wartości transakcji, błędna ocena ewentualnej synergii czy błędne założenia dotyczące czasu potrzebnego na dokonanie fuzji. Z ryzykiem wiążą się przede wszystkim te transakcje, które nie są uprzednio dokładnie przeanalizowane, a bilans spółki budzi wątpliwości.

Due diligence – czyli proces gruntownego zbadania przedsiębiorstwa

Due diligence to analiza przedsiębiorstwa, która weryfikuje trzy obszary:

  • handlowy dotyczący rynku, klientów i wyników,

  • finansowy – dotyczący systemu wyceny i podatków,

  • prawny – analizujący kontrakty, umowy, aktywa.

Dzięki przeprowadzeniu analizy możliwe jest dokonanie oceny mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, a tym samym korzyści i zagrożeń wynikających z przeprowadzenia fuzji przedsiębiorstwa. Badanie due diligence to nie tylko informacja dla potencjalnego zainteresowanego połączeniem przedsiębiorstw, ale również firmy, która planuje zaproponować fuzję. Informacje zawarte w analizie mogą być wskazówką, dzięki której przedsiębiorca może wyeliminować te potencjalne zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na odmowę dokonania fuzji.

Scroll to top